Sök Kontakt

Översiktsplan 2050

Här börjar innehållet.

Översiktsplan 2050

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Laholms kommun har därför påbörjat arbetet med en ny översiktsplan som tar sikte på år 2050. Framtidsplan 2030 gäller fram till dess att Översiktsplan 2050 har vunnit laga kraft.

Kommunen är mitt i arbetet att planera för hur kommunen kan fortsätta utvecklas och växa fram till år 2050. För att kunna göra detta behövs en ny översiktsplan. Översiktsplanen är ett av kommunens allra viktigaste strategiska dokument och ger förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i Laholms kommun och hur besökare ska uppleva kommunen.

Tyck till om översiktsplanen under samrådet som är planerat till våren 2024. Dina synpunkter bidrar till att göra handlingen ännu bättre!

Varför en ny översiktsplan?

Sedan den nuvarande översiktsplanen antogs 2014 har det skett förändringar i kommunen. Laholms kommun har växt med nya invånare, bostadsområden och verksamheter. Det har också skett förändringar i lagstiftningen. Dessa nya förutsättningar gör att den gällande översiktsplanen inte längre är aktuell. Kommunen behöver förtydliga var vi ska växa tillsammans med tydliga argument om varför just de platserna är hållbara och lämpliga. Planen kommer även förtydliga var det finns värdefulla områden som kommunen vill bevara för framtiden, exempelvis jordbruksmark och naturområden.

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan och förankringen sker i flera steg. Till att börja med gjordes en aktualitetsprövning av den nuvarande översiktsplanen, Framtidsplan 2030, där det fastställdes att den var inaktuell. Vi behöver därför ta till oss ny kunskap och nya erfarenheter för att skapa goda livsmiljöer.

Så tar vi fram översiktsplanen

Att ta fram en översiktsplan är ett omfattande arbete, vilket är reglerat enligt plan- och bygglagen. Arbetet sker i nedanstående steg.

  • Planförslag tas fram

En ny översiktsplan kräver ett stort förarbete, där nya underlag tas fram och bearbetas. Personer med olika fackkompetenser är med och tar fram planförslaget utifrån sina expertområden. En avgränsad tidig dialog har gjorts i form av en enkät och dialog med skolbarn för att fånga viktiga utgångspunkter.

  • Samråd

Under samrådet ställs förslaget till en ny översiktsplan ut till allmänhet, myndigheter, organisationer med flera. Det är många som får möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet är planerat till våren 2024 och då ser vi gärna att ni inkommer med synpunkter som kan göra handlingen ännu bättre!

  • Planförslaget justeras

Efter samrådet kommer förslaget att justeras utifrån synpunkter och remissvar som inkommit under samrådstiden,

  • Granskning

När planförslaget justerats ställs det ut igen, på något som kallas granskning. Ännu en gång har allmänhet, myndigheter, organisationer med flera möjlighet att tycka till.

  • Antagande

Mindre justeringar sker mellan granskningen och antagandet. När översiktsplanen är antagen kan handlingen godkännas och börja användas som styrdokument i kommunen. Den gamla översiktsplanen har då ersatts. Preliminärt antas Översiktsplan 2050 i Kommunfullmäktige under 2025.

Kontakta kommunens översiktsplanerare

Agnes Marklund

agnes.marklund@laholm.se

Lina Strömqvist

lina.stromqvist@laholm.se