Sök Kontakt

Riva, rivningslov

Ska du riva hela eller delar av en byggnad krävs det rivningslov eller en anmälan om rivning. Däremot krävs det inte rivningslov eller anmälan för att riva en anläggning, till exempel ett plank.

Då krävs det rivningslov:

 • Din fastighet ligger inom detaljplanerat område och du ska riva en hel byggnad eller delar av en byggnad som kräver bygglov.

Då krävs en amälan av rivning:

 • Din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och du ska riva en hel byggnad eller delar av en byggnad.

Undantag från krav på rivningslov och anmälan av rivning

 • Din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och du ska riva en komplementbyggnad.
 • Rivning av byggnad som inte kräver bygglov, till exempel friggebod.

Avgifter

Rivningslov för byggnad eller delar av byggnad upp till 50 kvadratmeter cirka
1 450 kronor

Rivningslov för byggnad eller delar av byggnad mellan 50 och 150 kvadratmeter
cirka 2 900 kronor

Anmälan av rivning för byggnad eller delar av byggnad upp till 150 kvadratmeter
cirka 1 450 kronor

Avgift för kommunicering och eventuella tillägg för remisser tillkommer.

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med ansökan/anmälan ska följande handlingar lämnas in:

Av situationsplan/karta ska det tydligt framgå vilken byggnad eller vilken del av byggnaden som kommer att rivas. Du kan markera byggnaden med ett kryss eller skraffera den del av byggnaden som rivs.

Kartan bör vara baserad på Laholms kommuns kartunderlag. Du kan hämta en kostnadsfri karta på vår kartportoal

Utdrag ur kartdatabasen Länk till annan webbplats.

En inventering ska redovisa vilken typ av material som byggnaden/byggnadsdelen som ska rivas innehåller, samt en uppskattning av mängden material. Inventeringen ska även undresöka om det finns några miljö- eller hälsofarliga ämnen och i så fall i vilka mängder.

Vid rivning av större objekt till exempel enbostadshus krävs en kontrollansvarig och en kontrollplan. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om åtgärden, berörda personer samt kontrollpunkter för rivningsarbetet. Du tar fram kontrollplanen tillsammans med din kontrollansvarig.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan