Sök Kontakt

Anpassad grundskola

Anpassade skolformer finns för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

I anpassad grundskola finns 9 årskurser. Eleverna har undervisning i samma ämnen som i grundskolan, men kunskapskraven ser annorlunda ut. De elever som inte kan ta till sig hela eller delar av utbildningen i ämnen läser istället en inriktning i olika ämnesområden. Målsättningen i anpassad grundskola är att alla elever ska utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Varje elev har sin egen individuella utvecklingsplan, IUP.

I Laholms kommun finns anpassad skola för elever i årskurs 1-9. Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola samlas under skolenheten Centrumskolan. Eleverna går på Lagahöjdsskolan. Centrumskolan innefattar även resursskola som finns på Glänningeskolan och Lagaholmsskolan.

Lagahöjdskolan

Glänningeskolan

Lagaholmsskolan

Kommunen utreder och beslutar

Utbildning i anpassad grundskola innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke barnet kan välja i framtiden. Kommunen måste därför först göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om ditt barn hör till målgruppen för anpassad skola. När bedömningen är klar kan beslut tas om barnet ska tas emot i anpassad grundskola.

Utredning omfattar fyra delar; pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Utredningen görs i samråd med barnets vårdnadshavare.

Enhetschef för Barn- och elevhälsan beslutar efter utredningen om barnet tillhör målgruppen för anpassad grundskola och kan tas emot. Därefter informeras berörda rektorer samt vårdnadshavare och planering görs utifrån beslutet. Vårdnadshavare har rätt att överklaga beslutet.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan