Sök Kontakt

Extra anpassningar och särskilt stöd

Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. När stöd behövs kan det se ut på olika sätt med utgångspunkt från behovet. En elev behöver inte ha någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Extra anpassningar

Skolan ska genomföra individuella anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om en elev behöver det. Det kallas för extra anpassningar och kan till exempel vara hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner, anpassade läromedel och en speciallärare som arbetar med eleven under en viss tid. Om anpassningarna inte är tillräckliga ska rektor utreda om eleven har rätt till särskilt stöd.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Om utredningen visar att eleven inte kommer att få godkända betyg eller inte klarar av uppsatta mål, fast skolan givit stöd i form av extra anpassningar, ska en anmälan göras till rektor. Rektor, tillsammans med sitt elevhälsoteam, ansvarar för att en utredning görs så snabbt som möjligt och rektor är den som tar beslutet om ifall eleven behöver särskilt stöd.

Åtgärdsprogram

Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Du som är vårdnadshavare ska, tillsammans med ditt barn, ges möjlighet att delta i arbetet med både utredning och åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet är till för att planera och utveckla den pedagogiska verksamheten för eleven. I programmet står vilka behov eleven har, hur skolan ska se till att behoven blir mötta (särskilt stöd) och hur skolan ska följa upp och utvärdera åtgärderna.

Eleven behöver ingen diagnos för att få stöd

Region Halland och de halländska kommunerna har tecknat en gemensam överenskommelse för att ännu bättre kunna stötta de barn och elever som har läs- och skrivsvårigheter eller tal- och språksvårigheter.

Överenskommelsen innebär att från och med 1 januari 2024 är det skolan som gör utredning om läs- och skrivsvårigheter. Skolans specialpedagog och/eller speciallärare genomför de utredningar som behövs för att kunna få syn på en elevs behov av särskilt stöd. Om en utredning visar att eleven har konstaterade specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kommer skolan lämna dokumentation i form av utredning och intyg till vårdnadshavare.

Det behövs ingen ytterligare utredning eller diagnos med medicinsk kod för att barn och elever ska få det stöd de behöver.

Om dyslexi på 1177 Länk till annan webbplats.

Om tal och språksvårigheter på 1177 Länk till annan webbplats.

Fakta

Vad innebär tal- och språksvårigheter?

Det innebär en nedsatt förmåga i områden som påverkar talat språk, förståelse och/eller kommunikationsförmåga. I de fall tal- och språkutvecklingen är ovanlig eller långsam benämns den som en språkstörning. Tal- och språksvårigheter förändras oftast över tid, i vissa fall kan svårigheten kvarstå under skolåldern och upp i vuxen ålder.

Vad innebär läs- och skrivsvårigheter?

Det innebär en nedsatt förmåga att läsa, förstå och/eller skriva text. Läs- och skrivsvårigheter är ett komplex begrepp som delas in i två kategorier; allmänna och specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Stöd för nyanlända

Om en nyanländ elev inte klarar uppsatta mål och behöver stöd i undervisningen i olika ämnen, kan eleven få studiehandledning på sitt modersmål. Rektor på skolan beslutar om en elev ska få studiehandledning som extra stöd, för att kunna följa med i undervisningen.

Prata med mentor eller rektor

Är du som vårdnadshavare orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet? För att prata om detta ska du i första hand kontakta skolan, till exempel ditt barns mentor eller skolans rektor.

Mer information om rätt hjälp i skolan:

Rätt att få rätt hjälp i skolan - Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifter till skolorna på deras respektive sidor.

Grundskolor i Laholm

Osbecksgymnasiet

 

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan