Sök Kontakt


Tillstånd och regler

Här kan du ansöka om torgplats och läsa om vad som gäller om du vill använda en offentlig plats för till exempel ett evenemang.

Torghandel

Laholms kommuns regelverk kring offentlig taxa och torgverksamhet kommer ändras med start 1/1 2024. Av denna anledning beviljar kommunen inga nya ansökningar om fasta torgplatser.
Kommunen kommer även gå över till att använda en e-tjänst för torghandel som preliminärt är planerad att lanseras under första halvan av 2024.

Laholms kommun erbjuder torgplatser mot avgift på Stortorget i Laholm, på Strandtorget i Mellbystrand och på Skummeslövstorg i Skummeslövsstrand.

Det finns både fasta och tillfälliga torgplatser att hyra. De fasta platserna ansöker du om genom att fylla i blanketten som finns på denna sida och skickar in den till samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se.

De tillfälliga platserna kontrolleras av torgvärd, som samlar in dina uppgifter på plats. Efter kl. 08:00 på morgonen kan du som tillfällig torghandlare välja en ledig plats. Skulle du under försäljningsdagen inte komma i kontakt med en torgvärd, maila då efteråt till samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se och skriv dina faktura- och kontaktuppgifter, samt vilken dag du varit på plats.

Se gärna Laholms kommuns författningssamling angående de lokala ordningsföreskrifterna gällande torghandel i Laholms kommun.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Laholms kommun;

Beslutade av kommunfullmäktige den 24 november § 106.

Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:

Laholm: Tivolitorget, västra delen
Stortorget, södra delen

Mellbystrand: Strandtorget

Skummeslövsstrand: Skummeslövstorg

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns fasta eller tillfälliga saluplatser vilka bestäms av kommunstyrelsen.

En fast saluplats får användas på bestämd tid, dock högst ett år.

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av den av kommunstyrelsen utsedde som torgansvarig.

Fördelning av saluplatser

4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande.

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är lämpligare. Bokning av tillfälliga saluplatser ska ske minst tre arbetsdagar i förväg.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.
När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.

Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grupper eller rader.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
Upphör innehavaren av en fast saluplats med sin torghandel ska skriftlig anmälan göras till kommunstyrelsen.

I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till torgansvarig att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har torgansvarig rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning

5 § Torghandel får ske på följande tider:

På Stortorget får torghandel ske varje helgfri dag. Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 22.00, ifall kommunstyrelsen inte medgivit undantag eller beslutar annat.

På Tivolitorget får torghandel ske under tiden från och med den 1 december till och med den 24 december och pågå alla dagar mellan klockan 08.00 och klockan 19.00.

På Strandtorget får torghandel ske varje dag mellan klockan 08.00 och klockan 20.00.

På Skummeslövstorg får torghandel ske varje dag mellan klockan 08.00 och klockan 20.00.

Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap ska vara bortförda senast 30 minuter efter försäljnings-tidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Förbud mot försäljning av vissa varor

6 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna

Försäljning av livsmedel

7 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i gällande livsmedelslagstiftning samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon

8 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljnings-platsen annat än för nödvändiga transporter till och från saluplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs kommunstyrelsen tillstånd.

Renhållning m.m.

9 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare för sopor.

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

10 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § första - sjätte styckena, 6 §, 8 och 9 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

___________________________

Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 januari 2021

Tillstånd för användande av offentlig plats

Kommunal mark kan hyras ut för till exempel cirkus eller andra arrangemang. Då tas en avgift ut.

Ansökan om tillstånd att använda offentlig plats skickas till polisen:

E-post: registrator.vast@polisen.se

Polismyndigheten
Region Väst
405 90 Göteborg

Avgifter för användning av offentlig plats;

antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2016, § 1311, med ändring den 24 november 2020 § 108

Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna taxa tas avgift ut dels för användning av sådan offentlig plats som står under kommunens förvaltning, om tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) har lämnats till användningen, dels för användning av salutorg eller liknande plats som kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats.

2 § Avgifterna tas ut av den nämnd, nedan benämnd nämnden, som enligt kommunfullmäktiges beslut har rätt att avge yttrande enligt 3 kap. 2 § ordningslagen.

Avgifter

3 § Avgift tas ut enligt följande tabell:

Torghandel på Stortorget, Laholm Avgift
Fast saluplats, 3x6 m 4 000 kr/år
El-anslutning 1 st enfas, inkl. förbrukning 1 000 kr/år
16A, inkl förbrukning 5 000 kr/år
32A, inkl förbrukning 10 000 kr/år

Dagplats, 1 plats, 3x6 m 200 kr/dag (max 4000 kr/år)
El-anslutning 1 st enfas,
inkl. förbrukning 50 kr/dag (max 1000 kr/år)
16A, inkl förbrukning 200 kr/dag (max 5 000 kr/år)
32A, inkl förbrukning 400 kr/dag (max 10 000 kr/år)

Torghandel på Tivolitorget, Laholm Avgift
Fast saluplats, 1 plats, ca 10x5 m 1 500 kr/år

Torghandel på Strandtorget, Mellbystrand Avgift
Fast saluplats, 1 plats, 4x8 m 2 000 kr/säsong
Dagplats, 1 plats, 4x8 m 100 kr/dag
(max 2000 kr/år)
El-anslutning 1 st enfas,
inkl. förbrukning 500 kr/år
16A-25A* 4 000 kr/säsong
* Tillkommer efterfakturering på förbrukningen

Torghandel på Skummeslövstorg, Skummeslöv Avgift
Dagplats, 2 platser, 4x4m 100kr/dag
El-anslutning 1 st enfas, inkl. förbrukning 50 kr/dag
16A, inkl förbrukning 200 kr/dag
32A, inkl förbrukning 400 kr/dag

Allmänna försäljningsplatser, Havsstranden Avgift
Tillfällig försäljning, markhyra 500 kr/säsong
El-anslutning
16A-25A* 5 000 kr/säsong
32A* 6 000 kr/säsong
64A* 6 000 kr/säsong

*Tillkommer efterfakturering på förbrukningen

VA-anslutning, inkl förbrukning 3 000 kr/säsong
Hyra avloppspump 5 000 kr/säsong
Hyra av strandkiosk inklusive elanslutning,
elförbrukning och VA 10 000 kr/säsong

Övriga allmänna försäljningsplatser Avgift
Stationär försäljning, kostnad per plats, 36 m2 8 000 kr/år
Tillfällig försäljning, kostnad per plats, 36 m2 2 000 kr/månad
Uteservering, kostnad per kvadratmeter
50 kr/månad perioden 1 maj-31 augusti
25 kr/månad perioden 1 sep-30 april

Arrangemang, kommersiella 2 000 kr/dygn
Arrangemang, bidragsberättigade föreningar 0 kr/dygn
Evenemangsskylt, tillfällig 500 kr/ plats/vecka
Reklampelare, fast monterad 8 000 kr/ plats/år

Övriga ändamål Avgift
Container, skylift o dyl 400 kr/st/vecka
Byggställning, bod, upplag o dyl
15 kr/kvm/månad (min 550 kr/år)
Torn- eller stagmast 20 000 kr/år

Nedsättning av avgift

4 § Avgifterna utgör högsta avgift. Nämnden får medge nedsättning helt eller delvis av
avgift, om det finns särskilda skäl med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen,
nyttjarens fördel av denna, platsens belägenhet, kommunens kostnader med anledning
av upplåtelsen och övriga omständigheter såsom sociala skäl.

Betalning

5 § Avgift ska betalas mot räkning när tillstånd meddelats enligt 3 kap. 1 §
ordningslagen. Avgift för användning av allmän försäljningsplats ska betalas innan
platsen tas i anspråk.

___________________________

1 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017
2 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: