Sök Kontakt

Svartbygge

Byggnadsenheten har enligt plan- och bygglagen krav på sig att utreda om det kan vara aktuellt att göra en anmälan om svartbygge, ovårdad tomt eller förfallna byggnader. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att gällande lagar och regler följs.

Det vanligaste sättet ett tillsynsärende startas på är att en anmälan om ett misstänkt olovligt bygge, ovårdad tomt eller förfallen byggnad kommer in till kommunen. Du som vill göra en anmälan till kommunen kan antingen vara namngiven anmälare eller anonym.

Tillsynsärenden har ingen lagstadgad handläggningstid och tar ofta lång tid att handlägga. Vi hanterar ärendena i turordning som de kommer in till kommunen. Ärenden som innebär fara för liv och hälsa är prioriterade.

Olovligt byggande

Svartbygge är ofta den folkliga benämningen när du bygger något utan bygglov eller startbesked. Benämningen står för alla åtgärder som är bygglovs- eller anmälningspliktiga men som du gör utan att söka lov eller startbesked för.

Även om du fått bygglov får du inte påbörja en åtgärd innan du har fått startbesked. Du får inte heller börja använda det du byggt eller förändrat innan du har fått ett slutbesked.

Om du bryter mot plan- och bygglagen riskerar du att behöva riva det som byggts, återställa till ursprungligt skick, söka lov i efterhand och eventuellt betala en så kallad sanktionsavgift för överträdelserna. Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna.

Ovårdad tomt

Din tomt ska hållas i ett vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen och trafiken inte uppkommer. En tomt kan anses ovårdad om du lagt diverse föremål som skrot, överblivet och förbrukat material. Det kan även handla om växlighet som inte hållts i ett vårdat skick. Däremot behöver en oklippt gräsmatta inte betyda att tomten är ovårdad.

Ovårdade och förfallna byggnader

Din byggnad ska hållas i ett vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Som fastighetsägaren har du en skyldighet att underhålla och sköta din byggnad oavsett om du är boende på adressen eller inte.

Handläggare tillsyn
0430-152 99, 0430-152 87

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan