Sök Kontakt

Brottsförebyggande arbete

I Laholm arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet och förebygga brott. Laholms kommun ska vara en trygg och säker plats att bo och vistas i.

Vi vill att alla invånare ska känna sig trygga och kunna ta del av det som finns och händer här. Vi arbetar för att minska brottsligheten och öka invånarnas trygghet. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat polismyndigheten och kriminalvården.

Kommunen har enligt lag ett ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Som en del av detta arbetet har Laholms kommun tagit fram en samverkansöverensekommelse med lokalpolisen Halmstad (Halmstad samt Laholm) och kriminalvården. Sedan flera år finns ett nära och välfungerande samarbete. Det långsiktiga syftet med överenskommelsen är att den ska vara ett verktyg för fortlöpande diskussioner om prioriteringar, gemensamma insatser och utvecklingsmöjligheter.

Samverkansöverenskommelse 2021-2023.pdf Pdf, 682.9 kB.

Brottsförebyggande arbete från Polisen Länk till annan webbplats.

Det brottsförebyggande arbetet omfattar även grannsamverkan, medborgardialoger, medborgarlöften och trygghetsvandringar.

Du är en viktig del i arbetet

Det är allas ansvar att hjälpa till med det brottsförebyggande arbetet och det kräver ett brett engagemang. Du som invånare kan vara med och hjälpa arbetet på olika sätt. Du kan bidra i det brottsförebyggande arbetet i kommunen genom att:

  • Samverka med dina grannar.
  • Svara på trygghetsundersökningar.
  • Delta på trygghetsvandringar.

Grannsamverkan

Genom att samarbeta med dina grannar kan ni tillsammans minska risken för brott i ert bostadsområde.

Tillsammans med dina grannar kan ni starta upp en grannsamverkan. Det betyder att ni håller extra uppsikt över grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i närområdet.

Samverkan mot brott

Om ni vill starta upp en grannsamverkan kontaktar ni den lokala polisen eller kommunens säkerhetsenhet.

I grannsamverkan utses minst ett kontaktombud för området som är länken mellan er boende, polis och kommunen. Nyhetsbrev skickas ut från polisen och kommunens säkerhetsenhet under året. Det räcker att 50 procent av områdets grannar är med och deltar. Grannsamverkan är gratis och alla som väljer att vara med får skyltar och dekaler. Man bestämmer själv vad grannsamverkan ska innebära i just det egna området, i stort sett handlar det om att vara nyfiken och hålla lite extra koll.

Starta grannsamverkan från samverka mot brott Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer eller skicka in kontaktuppgifter för ombud samt övriga deltagare kan du kontakta:

Säkerhetschef
0430-267 05

Trygghetsenkäten

Varje år får du som kommuninvånare möjlighet att svara på en kort enkät om hur du upplever tryggheten i kommunen. Trygghetsenkäten genomförs av kommunen tillsammans med polisen varje år. Då får du som invånare i kommunen möjlighet att dela med dig av dina åsikter. Enkäten är tillgänglig från den första september till den sista oktober.

Alla svar som lämnas in blir en del av kartläggningen som görs. Svaren blir också ett av flera underlag till det brottsförebyggande arbetet, bidrar till att utveckla kommande insatser och ligger till grund för det kommande medborgarlöftet.

Svara på årets trygghetsenkät Länk till annan webbplats.

Medborgarlöfte

Medborgarlöften tas fram till kommunens invånare och är kopplat till aktiviteter som bland annat ska förebygga brott, skapa trygghet och minska brottsligheten. Medborgarlöftena är en del av den samverkansöverenskommelse som finns mellan Laholms kommun och polisen.

Visa årets medborgarlöfte Länk till annan webbplats.

Trygghetsvandringar

Människor i mörker

Känner du dig trygg i ditt område? Kanske finns det några platser där du eller någon i din närhet inte vill gå ensam? Då kan det vara läge för en trygghetsvandring.

Grundtanken med trygghetsvandringar är ta vara på de erfarenheter som du har av områden du bor eller vistas i.

Trygghetsvandring genomförs för att upptäcka och förändra platser som upplevs otrygga eller osäkra.

En trygghetsvandring innebär att representanter från kommun och andra myndigheter promenerar tillsammans med de som bor eller vistas i ett visst område. Gemensamt tittar man på vad som känns tryggt och otryggt och försöker hitta lösningar som dokumenteras.

Resultatet av vandringen diskuteras sedan i kommunens arbetsgrupp som arbetar med trygghet och folkhälsa. Resultatet ansvarsfördelas, prioriteras och tidsbestäms.

Exempel på lösningar som kan framkomma är lagning av trasig belysning, förbättrad belysning, beskärning av eller borttagning av skymmande buskage.
Om lösningarna berör en privat fastighetsägare är det alltid upp till den att besluta om förändringarna genomförs.

Trygghetsvandring från Brå Länk till annan webbplats.

Lämna gärna in förslag om var det finns behov av trygghetsvandringar i Laholms kommun:

Säkerhetschef
0430-267 05

SSPF-samverkan

Kommunpolisen samverkar med flera av kommunens verksamheter och deltar i kommunens arbete med SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid). Detta arbete är kommunövergripande och är ett brottsförebyggande arbete på universell, selektiv eller individuell nivå. Unga personer som får stöd av insatser inom SSPF-samverkan har på något sätt väckt oro i sin omgivning- hos familj, skola, polis eller fritidsverksamhet. Syftet med SSPF-samverkan är att förebygga att unga personer hamnar i riskzon för kriminalitet och/eller missbruk.

Våldsbejakande extremism

I Laholms kommun arbetar vi aktivt för att uppmärksamma och hjälpa människor som riskerar att utföra våldsbejakande handlingar eller som riskerar att bli rekryterade till våldsbejakande grupper.

För att förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism behöver olika funktioner i samhället samverka till exempel kommun, polis, föreningar, organisationer och religiösa samfund. Samverkan är vikitgt för att kunna erbjuda både råd och stöd till männsikor som riskerar att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse eller för att lämna.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som främjar våld för att nå ett ideologiskt mål. Genom att inte acceptera demokratiska principer och spelregler hotar våldsbejakande extremism grundläggande demokratiska värden.

Känner du någon som aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?

För att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse kan du kontakta Rädda barnens orostelefon. Där kan du även få stöd om du vill prata om din oro. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. I dagsläget erbjuds rådgivning på svenska, engelska, danska, arabiska, azerbajdzjanska, dari, pashto, persiska, somaliska, turkiska och tigrinja.

Rädda barnens orostelefon

020-100 200

Öppettider: måndag -fredag 09:00-12:00.

Information om orostelefon - arabic.pdf Pdf, 500.5 kB.

Information om orostelefon - dari.pdf Pdf, 498.2 kB.

Information om orostelefon - engelska.pdf Pdf, 498.2 kB.

Information om orostelefon - somali.pdf Pdf, 522.6 kB.

Information om orostelefon - svenska.pdf Pdf, 513.5 kB.

Våldsbejakande extremism från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kamerabevakning

Kamerabevakning används i kommunen som ett brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg.

Kamerabevakning

Laholms kommun är positiv till användandet av kamerabevakning av kommunala fastigheter och lokaler där kommunen bedriver verksamhet.

Kamerabevakning används inte som en förstahandsåtgärd utan andra förebyggande åtgärder ska övervägas först. Visar det sig att åtgärderna inte är tillräckliga kan kamerabevakning bli aktuellt.
Om en plats använder kamerabevakning framgår detta av information på platsen.

Riktlinje för kamerabevakning.pdf Pdf, 766.4 kB.

Behandling av personuppgifter

Den nämnd som ansvarar för verksamheten på området som kameraövervakas är personuppgiftsansvarig. Till exempel om kameraövervakningen är inomhus på en grundskola så är det barn- och ungdomsnämnden som är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker med den kameran.

Behandling av personuppgifter

Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter 30 dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad.

Möjligheten att bedriva kameraövervakning styrs av kamerabevakningslagen och dataskydssförordningen. Kamerabevakningslagen anger att tillstånd för kamerabevakning krävs för myndigheter som ska bedriva kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ansvarar för all tillsyn över kamerabevakning i Sverige. Vänd dig til myndigheten om du har synpunkter på kommunens hantering gällande lagar, regler eller avtal.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.


Säkerhetschef
0430-267 05

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan