Sök Kontakt

Fonder och stiftelser

Laholms kommun förvaltar sex fonder som allmänheten kan söka bidrag ur.

Årsredovisning av fonder och stiftelser 2022 Pdf, 599 kB.

Hilding Sevedsgårds bidragsstiftelse

Fonden ska främja vård av behövande personer med funktionsnedsättning samt vård, fostran och utbildning av funktionsnedsatta barn och ungdomar. Fonden avser företrädesvis personer som är bosatta inom tidigare Knäreds och Veinge kommuner samt Laholms landskommun. Ändamålet avser funktionsnedsättningar av alla slag, fysiska och psykiska.

Bidrag kan utgå till såväl privatpersoner som föreningar och till skolklasser med funktionsnedsatta barn.

Ansökan

Genom annonsering i Hallandsposten tillkännages att bidrag kan sökas från fonden. Ansökan gör du på en blankett som ska skickas till:

Hilding Sevedsgårds bidragsstiftelse
Kommunledningskontoret
312 80 Laholm

Blankett för ansökan till Hilding Sevegårds bidragsstiftelse Word, 94.5 kB.

Du kan också få blanketten från Medborgarservice.

Beslut

Stiftelsens styrelse träffas en gång per år och beslutar om utbetalningar från fonden.

Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse

Stiftelsens syfte är att avkastningen årligen ska användas som bidrag för lantbrukskolelever från Laholm och Ysby församlingar samt för förskönande av Laholms stad och bevarande av dess fornminnen. Med lantbrukskolelever avses elever på ungdomsgymnasium inom naturbruksprogrammet inriktning lantbruk och djur.

För förskönande av Laholms stad och bevarande av dess fornminnen lämnas bidrag från stiftelsen till insatser som syftar till att göra staden vackrare och i övrigt öka dess attraktionskraft för invånarna och besökare. Detta kan bestå av olika slag av offentliga utsmyckningar, nyanläggningar inom den offentliga miljön och bevarande av kulturhistoriska värden.

Ändamål

De insatser som bidragen ska finansiera ska ha ett bestående eller åtminstone långsiktigt värde. Utbetalning sker efter att de kostnader bidragen avser har styrkts av bidragsmottagaren.

Ansökan gör du på en blankett som ska skickas till:

Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse
Kommunledningskontoret
312 80 Laholm

Blankett för ansökan till Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse Word, 96.5 kB.

Du kan också få blanketten från Medborgarservice.

Samfond inom skolområdet

Stiftelsen Laholms kommuns samfond inom skolområdet är en sammanslagning av ett antal äldre donationsfonder. Fonden är gemensam för samtiga skolor i Laholms kommun.

För att komma ifråga för bidrag krävs att eleven måste gå i någon av skolorna i Laholms kommun. Därför kan inte bidrag sökas av elev som går i skola i annan kommun även om denne är folkbokförd i Laholms kommun.

Ändamål

Den disponibla avkastningen i fonden får användas till följande ändamål:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit.
 • Belöning åt elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
 • Stipendium för fortsatt utbildning.
 • Hjälp åt elev för studier eller studieresa i Sverige eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
 • Förvärv av material eller andra saker

Ansökan

Ansökan gör du senast den 1 april på en blankett som ska skickas till:

Samfond inom skolområdet
Laholms kommun
312 80 Laholm

Blankett för ansökan till samfond inom skolområde Word, 33.9 kB.

Du kan också få blanketten från Medborgarservice.

Beslut

Beslut om utbetalning fattas av utbildningsnämndens förvaltningschef på delegation av ansvarig nämnd.

Sociala samfonden

Laholms kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av 33 fonder. Bidrag ur fonden utbetalas endast till personer som är folkbokförda i Laholms kommun.

Ändamål

 • Extraordinära merutgifter och särskilt betungande egenavgifter vid utbildnings-, rehabiliterings- och rekreationsresor.
 • Extra ordinära kostnader vid särskilda behandlingar och utbildningar.
 • Kostnader i samband med vänfamiljsverksamhet.
 • Projekt med förebyggande verksamhet för ungdomar som står utanför föreningar och ansvarig nämnds utbud, t ex kanotläger eller annan liknande verksamhet.
 • Projekt som riktar sig mot grupper med funktionsnedsättning i den del som inte täckes av projektmedel från annat håll t ex ridning för funktionsnedsatta barn.
 • Utbildning för resurspersoner i samtliga ovan uppräknade aktiviteter. Även andra liknande behov kan komma i fråga förutsatt att det gäller något ändamål som inte kan bli föremål för bedömning om ekonomiskt bistånd.

Ansökan

Information om att ansökningar om bidrag kan lämnas in kommer genom annonsering i Hallandsposten och Laholms Tidning.

Ansökan gör du senast den 30 april via e-tjänst.

E-tjänst för ansökan ur fonder och stiftelser - Socialnämnden Länk till annan webbplats.

Augusta och Gottfrid Larssons donationsfond

Fonden är avsedd för behövande äldre personer boende i Veinge och Tjärby församlingar. Bidrag lämnas fortlöpande under året.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst.

E-tjänst för ansökan ur fonder och stiftelser - Socialnämnden Länk till annan webbplats.

Beslut

Beslut om bidrag fattas av förvaltningschefen på socialförvaltningen.

Stiftelsen Laholms sjukvårdsfond

Fonden är avsedd för behövande äldre personer på särskilda boenden inom Laholms kommun. Bidrag lämnas löpande under året.

Ansökan görs via e-tjänst.

E-tjänst för ansökan ur fonder och stiftelser - Socialnämnden Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan