Sök Kontakt

Skolplikt och ledighet

Skolplikt i grundskolan

Skolplikt gäller för alla barn i grundskolan och med stöd av skollagen finns det ingen självklar rätt till ledighet. Ledighet kan endast ges i undantagsfall eftersom avbrott i elevens skolgång kan minska elevens möjlighet att nå läroplanens kunskapskrav. All planerad frånvaro måste därför grundas på en avvägning mellan familjens önskemål och ansvaret för elevens skolgång.

Skolnärvaro och frånvaro i gymnasiet

Elever i gymnasieskolan har närvaroplikt i skolan. Skolan är skyldig enligt skollagen att kontakta vårdnadshavare samma dag som omyndig elev har olovlig frånvaro. Skolan rapporterar frånvaro varje månad till CSN, som fattar beslut om rätten till studiebidrag.

Ledighetsansökan i grundskola

Elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Vid synnerliga skäl kan längre ledighet beviljas. Vid beslut om ledighet gör rektorn en samlad bedömning av elevens skolsituation. Omständigheter som beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjlighet till kompensation av förlorad undervisning, och hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt.

Ansökan om ledighet ska göras i god tid till skola via e-tjänst i Skola24. Beroende på ledighetens längd, beslutar lärare eller rektor om ledigheten ska beviljas.

Ledighetsansökan grundskola Skola24 Länk till annan webbplats.

Ledighetsansökan i gymnasiet

Ledighet i gymnasiet ges enbart av synnerliga skäl, semester under skolans läsårstider är inte ett sådant skäl. Ledighet innebär att eleven går miste om undervisningstid och missar tillfällen att redovisa kunskaper. Eftersom skolan är skyldig att se till att alla elever får den undervisningstid de har rätt till behöver eleverna vara närvarande i skolan.

Ansökan om ledighet på grund av synnerliga skäl görs i Skola24. Rektor beslutar om ledighet. Under perioden från påsklovet fram till skolavslutningen beviljas inga ledigheter.

Skola24 Osbecksgymnasiet Länk till annan webbplats.

Om eleven får avslag på sin ansökan men vårdnadshavare ändå väljer att låta eleven ta ledigt kommer frånvaron att registreras som ogiltig frånvaro. Vid frånvaro är det elev och vårdnadshavare som ansvarar för att ta igen missade moment i skolan.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan