Sök Kontakt


Torghandel

Torghandel

Laholms kommuns regelverk kring offentlig taxa och torgverksamhet kommer ändras med start 1/1 2024. Av denna anledning beviljar kommunen inga nya ansökningar om fasta torgplatser.
Kommunen kommer även gå över till att använda en e-tjänst för torghandel som preliminärt är planerad att lanseras under första halvan av 2024.

Laholms kommun erbjuder torgplatser mot avgift på Stortorget i Laholm, på Strandtorget i Mellbystrand och på Skummeslövstorg i Skummeslövsstrand.

Det finns både fasta och tillfälliga torgplatser att hyra. De fasta platserna ansöker du om genom att fylla i blanketten som finns på denna sida och skickar in den till samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se.

De tillfälliga platserna kontrolleras av torgvärd, som samlar in dina uppgifter på plats. Efter kl. 08:00 på morgonen kan du som tillfällig torghandlare välja en ledig plats. Skulle du under försäljningsdagen inte komma i kontakt med en torgvärd, maila då efteråt till samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se och skriv dina faktura- och kontaktuppgifter, samt vilken dag du varit på plats.

Se gärna Laholms kommuns författningssamling angående de lokala ordningsföreskrifterna gällande torghandel i Laholms kommun.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Laholms kommun;

Beslutade av kommunfullmäktige den 24 november § 106.

Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:

Laholm: Tivolitorget, västra delen
Stortorget, södra delen

Mellbystrand: Strandtorget

Skummeslövsstrand: Skummeslövstorg

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns fasta eller tillfälliga saluplatser vilka bestäms av kommunstyrelsen.

En fast saluplats får användas på bestämd tid, dock högst ett år.

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av den av kommunstyrelsen utsedde som torgansvarig.

Fördelning av saluplatser

4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande.

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är lämpligare. Bokning av tillfälliga saluplatser ska ske minst tre arbetsdagar i förväg.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.
När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.

Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grupper eller rader.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
Upphör innehavaren av en fast saluplats med sin torghandel ska skriftlig anmälan göras till kommunstyrelsen.

I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till torgansvarig att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har torgansvarig rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning

5 § Torghandel får ske på följande tider:

På Stortorget får torghandel ske varje helgfri dag. Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 22.00, ifall kommunstyrelsen inte medgivit undantag eller beslutar annat.

På Tivolitorget får torghandel ske under tiden från och med den 1 december till och med den 24 december och pågå alla dagar mellan klockan 08.00 och klockan 19.00.

På Strandtorget får torghandel ske varje dag mellan klockan 08.00 och klockan 20.00.

På Skummeslövstorg får torghandel ske varje dag mellan klockan 08.00 och klockan 20.00.

Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap ska vara bortförda senast 30 minuter efter försäljnings-tidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Förbud mot försäljning av vissa varor

6 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna

Försäljning av livsmedel

7 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i gällande livsmedelslagstiftning samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon

8 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljnings-platsen annat än för nödvändiga transporter till och från saluplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs kommunstyrelsen tillstånd.

Renhållning m.m.

9 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare för sopor.

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

10 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § första - sjätte styckena, 6 §, 8 och 9 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

___________________________

Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 januari 2021

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: