Sök Kontakt

Behandling av personuppgifter

Laholms kommun behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679, nedan kallad dataskyddsförordningen). För att säkerställa att vi följer reglerna har vi utsett ett dataskyddsombud.

På denna sidan beskriver vi översiktligt hur, och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Enligt förordningen är personuppgift varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgift kan alltså vara namn, personnummer, foto, IP-adress, mejladress med mera.

Personuppgiftsansvariga

I Laholms kommun är nämnderna och kommunstyrelsen personuppgiftsansvariga, det vill säga utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och folkhälsonämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt valnämnden.

Den som handlägger ditt ärende, nämnd eller kommunstyrelse, ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt. Så vet du vem som behandlar dina uppgifter, alltså nämnd eller kommunstyrelse, kontaktar du i första hand denna instans gällande information, frågor och rättigheter som rör behandlingen.

Nämnderna och kommunstyrelsen har följande E-postadresser:

Känner du inte till vem som ansvarar för dina personuppgifter, ta då kontakt med Medborgarservice, telefon 0430-150 00, E-post: medborgarservice@laholm.se.

Varför behandlar kommunen personuppgifter?

Laholms kommun behandlar personuppgifter för att utföra uppgifter som åligger kommunen och som bland annat berör:

 • hälso- och sjukvård,
 • socialtjänst,
 • förskola, grund- och gymnasieutbildning,
 • samhällsbyggnad, exempelvis bygglov
 • kultur och evenemang
 • person- och adresskontroll

Varje behandling ska ha ett specifikt syfte och utföras med stöd av minst ett av de lagliga krav som anges i dataskyddsförordningen. I flertalet fall stöds behandlingen av ett allmänt intresse eller myndighetsutövning, men det kan också vara genom ett avtal eller på grund av krav i annan lagstiftning, exempelvis skattelagen. Ibland stöds behandlingen genom samtycke av dig. För barn under 13 år krävs samtycke av vårdnadshavare.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Vi samlar bara in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera eller handlägga ditt ärende. Personuppgifterna kan antingen hämtas in eller lämnas vid direktkontakt med dig eller genom att kommunen samlar in uppgifterna från en annan myndighet eller offentlig källa.

Dina personuppgifter lämnas endast till dem som behöver dessa för att utföra arbetsuppgifter eller tjänster inom eller åt kommunen. Med stöd av Tryckfrihetsförordningens 2:a kapitel kan det också förekomma att dina personuppgifter lämnas ut till den som begär ut allmänna handlingar.

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter kräver behandling utanför EU, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna i enlighet med de krav som ställs i dataskyddsförordningen.

Personuppgifter sparas

Kommunen sparar dina personuppgifter så länge de behövs för att fullgöra det avsedda ändamålet. Genom regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen kring allmänna handlingar kan dock dina uppgifter komma att bevaras längre än så. Mer information om lagring av personuppgifter i det enskilda fallet får du av den som är personuppgiftsansvarig, nämnd/kommunstyrelse, och som behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Dina personuppgifter kommer i vissa fall att hanteras av ett personuppgiftsbiträde. Det kan exempelvis vara en systemleverantör, som behöver tillgång till våra system vid support. I de fall ett biträde används ska avtal upprättas mellan den personuppgiftsansvarige, nämnd/kommunstyrelse, och biträdet. Avtalet reglerar hur biträdet får behandla personuppgifterna och att det ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Om ett biträde används kan du alltid kontakta den personuppgiftsansvarige för att få kontaktuppgifter till biträdet.

Dina rättigheter

Har du synpunkter på hur dina personuppgifter hanteras, kontaktar du i första hand den personuppgiftsansvarige som behandlar dessa.
Anser du att Laholms kommun bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling kan du kontakta dataskyddsombudet eller Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Dataskyddsombud

Jessica Karlsson är dataskyddsombud för Laholms, Falkenbergs och Hylte kommun.

0430-150 00

dataskyddsombudet@laholm.se

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Laholms kommun behandlar. I vissa fall har du också rätt att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade, att invända mot behandlingen eller begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig.

Du kan invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande, exempelvis ett automatiserat avslag på en ansökan. I vissa fall har du också rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. I så fall kan vi vara skyldiga att underlätta en sådan överflyttning. Kontakta den personuppgiftsansvarige, nämnd/kommunstyrelse, för information om detta.

Samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka detta.

Observera att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Sociala medier, e-post och tjänster

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med Laholms kommun överförs alltid informationen samt personuppgifter till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via e-post eller sociala medier.

Observera gällande huvudregel för inlägg eller frågor i sociala medier. Enligt denna betraktas inlägg eller frågor som en inkommen allmän och offentlig handling och diareförs enligt gällande regler.

E-post och tjänster

Om du skickar e-post, lämnar synpunkter eller ställer frågor via våra e-postformulär, behandlas dina personuppgifter enligt Laholms kommuns rutiner för e-posthantering. Vi rekommenderar att inte skicka känsliga uppgifter via e-post.

Integritetspolicy för appen Felanmälan Laholms kommun

När du felanmäler i Laholms kommuns app för felanmälan kan vi behöva behandla personuppgifter för att kunna ge dig den återkoppling som ärendet kräver. Du kan självklart vara anonym när du lämnar synpunkter eller felanmäler.

När du använder appen gäller följande:

 • Appen tillhandahålls av Infracontrol
 • Behandling av dina personuppgifter regleras av personuppgiftsbiträdesavtal
 • Ingen data delas med tredje part
 • Du kan ange e-post och telefonnummer, för att kommunen skall kunna kontakta dig som uppgiftslämnare i ärendet, men det är valfritt
 • All data är krypterad under överföringen
 • Utvecklaren tillhandahåller ett sätt för dig att begära att din data raderas
 • Geografisk position är valbart men behandlas i appen för att säkerställa var exempelvis en felanmälan finns

Inspelning av samtal

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, telefonnummer och samtal med telefonist.

Syftet med behandlingen är att vi ska kunna följa upp ditt ärende och som stöd vid hotfulla samtal.

Vi följer alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi spelar in samtliga inkommande samtal till vår växel. Samtalen gallras efter 24 timmar om inte behörig personal väljer att spara inspelningen. Den sparade inspelningen raderas när anledningen till att den sparats är utredd.
Vi skapar även upp ett ärende för varje inkommande samtal. Ärendet gallras efter 90 dagar.

De samtal som kommer in direkt till medarbetare och inte via växeln spelas enbart in om personen du ringer väljer att göra det. Dessa inspelningar sparar vi tills dess att den du ringt raderar det själv.

De personuppgifter vi behandlar om dig delar vi med polis vid anmälan om hot. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om det är så att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Kamerabevakning

Kamerabevakning används i kommunen som ett brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg.

Mer information om kommunens kamerabevakning på sidan om Brottsförebyggande arbete

Cookies på webbplatser

På kommunens webbplatser (laholm.se, teckningsmuseet.se, visitlaholm.se) använder vi cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator, och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser genom att samla in statistik om användarbeteenden. Varje besökare måste samtycka till att webbplatsen lagrar cookies på dennes dator.

Du kan också stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar eller ställa in din webbläsare så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området och lämnar ytterligare information om detta på sin webbplats.

Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan