Sök Kontakt

Förvaltningar och nämnder

Laholms kommuns arbete styrs av fem stycken nämnder med politiskt tillsatta ledamöter. Nämnderna har tillhörande förvaltningar som består av tjänstemän som är de som utför de uppdrag som ges från respektive nämnd.

Förvaltningar

Laholms kommun har fyra förvaltningar. Från och med den 1 januari 2024 har kultur- och utvecklingsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen slagits samman till en förvaltning. Den nya förvaltningen heter samhällsbyggnads,- kultur och folkhälsoförvaltningen.

Förvaltningarna förbereder och utreder ärenden som respektive nämnd sedan beslutar om. Förvaltningarna genomför de beslut som nämnden fattar.

Kommunchefen är chef för kommunstyrelsens förvaltning och kommunens högst uppsatte tjänsteman. Kommunchefen är även chef för kommunens övriga tre förvaltningschefer.

Kommunstyrelsens förvaltning

Inom kommunstyrelsens förvaltning arbetar vi bland annat med

 • service och information i kontakt med allmänheten,
 • upphandling av varor, tjänster och entreprenader
 • IT -frågor, drift av teknisk utrutstning och mjukvara,
 • trygghets- och säkerhetsfrågor
 • näringslivsfrågor
 • personalförsörjning, löneadministration och stöd vid rekrytering
 • övergripande ansvar för kommunens webbplats, kommunens grafiska profil och kommunens närvaro i sociala medier.

kommunstyrelsen@laholm.se

Kommunchef, förvaltningschef Anders Einarsson

anders.einarsson@laholm.se

Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen

Inom samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen arbetar vi bland annat med

 • idrotts- och motionsanläggningar, simhall och utebad. Laholms stadsbibliotek, närbibliotek och bokbuss,
 • fritidsgårdar och ungdomars inflytande.
 • handläggning av ärende enligt plan- och bygglagen, tillsyn enligt plan- och bygglagen, kommunens kart- och mätningsverksamhet och handläggning av bostadsanpassningsbidrag,
 • detaljplaneprocessen och framtagande av detaljplanehandlingar.
  miljö- och hälsoskydd,
 • trafik, skötsel och underhåll av kommunens gator, gatubelysning och offentliga miljöer,
 • måltider till förskola, skola, äldreomsorg och kylda matportioner till hemtjänsten,
 • inköp- drift- och underhåll av kommunens verksamhetsfordon,
 • insamling av hushållsavfall och driften av vår återvinningscentral i Ahla,
 • utbildning och information inom brandskydd och olyckshantering, tillsyn av brandskydd i offentliga lokaler och räddningsinsatser vid bränder och andra olyckor.

kultur.och.folkhalsonamnden@laholm.se

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Förvaltningschef Andreas Meimermondt

andreas.meimermondt@laholm.se

Socialförvaltningen

Inom socialförvaltningen arbetar vi bland annat med

 • att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
 • att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
 • att informera om socialtjänsten i kommunen,
 • att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,
 • arbetsmarknadsinsatser, arbetsträning respektive arbete till de som utvecklar sig för att gå vidare till nya jobb eller har rätt till stöd inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade),
 • integration i form av flyktingmottagning, samhällsorientering och andra insatser för nyanlända,
 • att svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

socialnamnden@laholm.se

Förvaltningschef Daniel Johansson

daniel.johansson@laholm.se

Utbildningsförvaltningen

Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi bland annat med

 • kommunens uppgifter inom skolväsendet som huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad grundskola/gymnasieskola och som ansvarig för kompletterande utbildning i fritidshem,
 • annan pedagogisk verksamhet som kommunen bedriver i stället för utbildning inom skolväsendet med undantag för öppen förskola,
 • prövning av ärenden om godkännande av enskild som huvudman för förskola eller för fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola,
 • vägledning, coaching och individuellt stöd i samarbete med andra myndigheter för att hjälpa personer vidare till arbete eller studier,
 • tillsyn över fristående förskolor och fritidshem samt över bidragsberättigad pedagogisk omsorg.

utbildningsnamnden@laholm.se

Förvaltningschef Richard Mortenlind

richard.mortenlind@laholm.se

072 0181 592

Styrning

Kommunen styrs med mål och uppdrag på olika nivåer inom kommunen. Målen är utgångspunkten för styrning, uppföljning och ekonomi. Huvudprinciperna för styrning är fastlagda av kommunfullmäktige.

Kommunens övergripande vision och mål

Nämnder

Fem nämnder har ansvar för olika verksamhetsområden inom kommunen, till exempel förskolor, vattenförsörjning, äldreomsorg och kultur och fritid.
Hur ansvaret fördelas beslutas av kommunfullmäktige och finns att hitta i Laholms författningssamling.

Laholms kommuns författningssamling Öppnas i nytt fönster.

Nämnderna är remissinstanser i övergripande frågor, bereder ärenden till fullmäktige och genomför fullmäktiges beslut. Budget och hantering av övergripande ärenden inom verksamhetsområdet är de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Nämndernas ledamöter utses av kommunfullmäktige.

Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kultur- och folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

 

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan