Sök Kontakt

Barn- och elevhälsa

Från grundskola till och med gymnasiet har eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt specialpedagog och/eller speciallärare.

Elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Varje skola har ett elevhälsoteam.

Elevhälsopersonal

Alla professioner i elevhälsan har ett uppdrag att främst arbeta främjande och förebyggande. Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ska ske i samverkan med lärare och övrig personal.

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Den medicinska insatsen ansvarar bland annat för elevers hälsobesök och bidrar med medicinsk kunskap i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på skolan.

Skolsköterskan erbjuder alla elever ett hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet. I förskoleklass är vårdnadshavare med vid besöket. Hälsobesöket består av medicinska kontroller såsom längd, vikt, syn, hörsel och ryggkontroll samt ett hälsosamtal. Hälsobesöket ger en möjlighet att främja goda levnadsvanor. De ger också förutsättningar att stödja elevernas utveckling mot målen, undanröja hinder för lärande samt återföra kunskaper som framkommit från hälsosamtalen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Elevhälsans medicinska insats ska även erbjuda eleverna vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet.

Du som elev är välkommen att själv kontakta skolsköterskan om du har tankar och funderingar kring hur du mår och känner dig.
Även vårdnadshavare som har frågor om sitt barns hälsa kan kontakta skolsköterskan på barnets skola.

Skolkurator främjar skolans måluppfyllelse genom att tillföra och erbjuda social och psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå för att gynna elevers hälsa, lärande och utveckling.

Skolkuratorn ger råd och stöd till elever, föräldrar och personal genom samtal och handledning. Skolkuratorn arbetar för att hitta lösningar på de bekymmer som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan.

Skolkuratorn arbetar med gruppaktiviteter för att främja hälsa, till exempel "Stopp min kropp" samt "Börja prata". "Börja prata" genomförs tillsammans med socialtjänst.

Skolkuratorn är en länk mellan skolan och de resurser som finns utanför skolan som till exempel socialtjänsten, ungdomsmottagningen och barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen

Skolpsykologens uppdrag är att tillföra ett psykologiskt perspektiv i syfte att främja lärande och psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa. Skolpsykologerna arbetar i elevhälsoteam och i handledning samt utbildning av personal. Du som elev och vårdnadshavare kan träffa en skolpsykolog om det görs utredning av intellektuell funktionsnedsättning.

Specialpedagoger och speciallärare tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Specialpedagogerna arbetar för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att nå sina mål. Specialpedagogerna arbetar för en god lärmiljö, där pedagogik och undervisning anpassas utifrån elevernas olika sätt att lära.

Specialpedagogerna kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. De genomför utredningar av en elevs behov av särskilt stöd, utformar och genomför åtgärdsprogram.

Specialläraren har ett stödjande uppdrag när en elev hamnar i särskilda svårigheter gällande inlärning, i framförallt språk-, läs-, skriv- eller matematikutveckling.

Om ditt barn har hörsel- eller synnedsättningar kan ni få stöd från vår hörsel- och synsamordnare. Samordnaren hjälper till med lärmiljöer, informerar om tekniska hjälpmedel och stöttar förskolans och skolans personal med tips på anpassningar och åtgärder utifrån barnets behov.

Samordnaren samverkar med hörselhabiliteringen, elev, vårdnadshavare, lärare, elevhälsoteam och andra berörda parter. Hörselsamordnaren ger råd och stöd till lärare, pedagoger och elevhälsoteam för att öka förståelse för och kunskap om nedsättningens konsekvenser samt bidra till att varje elev med nedsättning ska ha en god tillgänglig lärmiljö i förskola och skola.

Kontakta elevhälsan

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsan på skolornas egna sidor.

Grundskolor i Laholm

Osbecksgymnasiets Elevhälsoteam

Enhetschef Barn- och elevhälsa

Lina Tannerfalk Wiberg

0430-15183

caroline.tannerfalk.wiberg@laholm.se

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Maria Larsson

0430-155 86

maria.larsson.ssk@laholm.se

Skolläkare

Klara Ordrup

0430-150 79

klara.ordrup@laholm.se

Specialpedagog/skolsamordnare

Karin Tideman

0430-152 07

karin.tideman@laholm.se

Specialpedagog/hörsel-synsamordnare

Hillevi Ålund

0430-156 98

hillevi.alund@laholm.se

Specialpedagog – Förskola

Monica Krook

0430-152 81

monica.krook@laholm.se

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan