Sök Kontakt

Anpassad gymnasieskola

Anpassade gymnasieskolan på Centrumskolan är för dig som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program. Här får du en god grund för ett yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället.

Om verksamheten

Anpassade gymnasieskolan erbjuds dels i egen regi i Laholms kommun genom barn- och ungdomsnämnden, dels genom externa huvudmän inom andra skolkommuner i Sverige. Inom Laholms kommun erbjuds det individuella programmet. Skolan leds av en rektor som också har ansvar för grundsärskolan i kommunen. På den anpassade gymnasieskolan finns arbetslag som vars uppdrag är att ge eleverna en god grund för ett yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. Det individuella programmet är till för elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program.

Individuellt utformad utbildning

Utbildningen utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. För en del av eleverna på individuella programmet kommer utbildningen främst att handla om att öka elevens förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som vuxen. Varje individ ska ha sin egen individuella studieplan som upprättas tillsammans med eleven och den ska vara uppdaterad utifrån elevens progression i kunskapsutvecklingen. Om rektor bedömer det som möjligt kan eleverna göra viss praktik under det tredje och fjärde året i syfte att förbereda eleven för övergången till arbetslivet.

Läs mer om anpassade gymnasiet (skolverket) Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Verksamheten har elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, modersmålslärare och studiehandledare som anpassas efter varje individs förutsättningar och mål. Aktiv kontakt sker vid behov. Genom planerade elevhälsomöten samtalar pedagoger/lärare, enskilt eller i arbetslag, med elevhälsoteamets representanter för att lyfta specifika ärenden. Rektor och elevhälsan har möte utifrån ett helhetsperspektiv för att samordna, reflektera och analysera det förekommande elevhälsoarbetet.

Kvalitetsarbete

Skollagen anger tydliga krav för systematiskt kvalitetsarbete. Kraven innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Genom det systematiska kvalitetsarbetet identifieras utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp både för verksamheten samt för elevens lärande och utveckling. Detta är ett viktigt underlag för politikernas prioritering och beslut om ekonomiska förutsättningar för verksamheten.

Utbildningsnämnden arbetar fortlöpande med att följa upp om elever och studerande når kunskapsmålen samt att utveckla vår verksamhet för att säkra kvaliteten och likvärdigheten på utbildningen.

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan