Sök Kontakt

Avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

När ditt barn har en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden

Så räknar vi ut hur mycket du ska betala

Hur mycket du ska betala baseras på:

 • Hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst
 • Barnets ålder och andra barn i hushållet som också har plats i kommunen. Till barn i hushållet räknas alla barn, även de som inte är biologiska syskon
 • Typ av plats, förskola eller fritidshem

I Laholms kommun får du reducerad avgift för syskon, eller barn vars föräldrar är sammanboende, både i kommunal och fristående verksamhet.

Anmäl ändrade inkomstuppgifter

Den avgift du betalar beror på de uppgifter om familjens inkomster
som vi har fått.
Därför är det viktigt att du alltid anmäler förändringar till oss
så att du får betala rätt avgift.

Ändra inkomstuppgifter Länk till annan webbplats.

Hushållets skattepliktiga inkomst

Med hushåll menas ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta personer och sammanboende personer folkbokförda på samma adress, oavsett om de har gemensamma barn eller inte.

Hushållets avgiftsgrundande inkomst är det samma som årsinkomst före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen. Här kan du läsa vilka de är:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man betalar skatt
 • Familjehemsföräldrars lön/löner och arvodesersättning
 • Pension (inte barnpension)
 • Livränta (skattepliktig, se kontrolluppgift)
 • Föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning
 • Vårdbidrag för barn, arvode den del som är skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag (familjepenning för värnpliktig)
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning med mera för värnpliktiga
 • Överskott av näringsverksamhet(den inkomst av aktiv eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett)
 • Bilförmån (skattepliktig del)

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att det finns ett tak för avgiften för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Varje år räknas inkomsttaket för maxtaxa upp med ett index. Inkomsttaket under 2024 är 56250 kronor. Om du inte lämnar uppgift om din inkomst får du betala maxtaxans högsta avgift tills dess att ny inkomstuppgift lämnats in.

Avgifter 2024

Avgiften tas ut från första dagen ditt barn börjar på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Avgiften påverkas inte av hur många timmar ditt barn går på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Avgiften reduceras om ditt barn omfattas av allmän förskola, det vill säga om ditt barn är 3-5 år.

* yngsta barnet i hushållet räknas som barn 1, näst yngsta barnet som barn 2 och så vidare.

 

Avgifter förskola

Avgiftsgrund - procent av sammanlagd inkomst

Högsta avgift 2024

Barn 1

3 %

1 688 kronor

Barn 2

2 %

1125 kronor

Barn 3

1 %

562 kronor

Barn 4

Ingen avgift

 

Fritidshem

Avgiftsgrund - procent av sammanlagd inkomst

Högsta avgift 2024

Barn 1

2 %

1125 kronor

Barn 2

1 %

562 kronor

Barn 3

1 %

562 kronor

Barn 4

Ingen avgift

 

Avgifter för barn i allmän förskola (3-5 år)

Allmän förskola är avgiftsfri 15 timmar per vecka under skolans läsår för barn 3-5 år. Om ditt barn omfattas av allmän förskola och är på förskolan upp till 15 timmar per vecka betalar du ingenting för platsen.

Om ditt barn omfattas av allmän förskola och är på förskolan mer än 15 timmar per vecka kommer du få en minskad avgift under månaderna september till maj. Den minskade avgiften beror på regler om allmän förskola. Under sommaren, juni till augusti, får du ingen minskad avgift. Avgiften under sommaren regleras enligt maxtaxa.

Faktura varje månad

Du börjar betala avgift för platsen när ditt barn skolas in på förskolan. Avgiften betalas 12 månader om året och faktureras i efterskott. Avgiften ska betalas även om barnet inte har varit på förskolan eftersom du betalar för platsen och inte barnets närvaro. Du betalar även under 60 dagar från att du har sagt upp platsen.

Faktura när vårdnadshavare inte bor tillsammans

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad men inte bor ihop, grundas avgiften på inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Vid begäran från vårdnadshavarna kan avgift debiteras båda hushållen (delad faktura). Avgiften grundas då på respektive hushålls inkomst men avgiften för barnet överstiger aldrig maxtaxa.

 

Retroaktiv avgiftskontroll

Alla ska betala rätt avgift för plats i förskolan och fritidshem. Avgiften som du betalar till Laholms kommun är en preliminäravgift, baserat på de inkomstuppgifter du har angett till kommunen. Laholms kommun kontrollerar dina inkomstuppgifter i efterhand så att du har betalat rätt avgift. Kontrollen görs genom en jämförelse med den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter och den inkomstuppgift du har meddelat kommunen.

Om uppgifterna inte stämmer överens kan du få betala mer eller få tillbaka pengar. Om skillnaden är mindre än 600 kr behöver du inte betala eller får återbetalat pengar. Var du gift eller sambo med barnets vårdnadshavare under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Fakturan ska vara betald senast den 28/2.

Frågor om fakturan

Har du frågor om fakturan eller om du anser att fakturan för avgiftskontrollen inte stämmer ska du kontakta oss skriftligen inom tio dagar via brev eller e-post till avgiftskontrollen. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "kontaktuppgifter". När du kontaktas oss så ska du uppge ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange även fakturanummer, datum och belopp på fakturan samt vad du anser inte stämmer med fakturan.

Frågor och svar om avgiftskontroll

Vem har bestämt att kontrollen ska göras?

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 25 september 2019 att införa avgiftskontroll för förskola och fritidshem. Avgiftskontrollen görs varje år.

Hur går kontrollen till?

Uppgifter om årsinkomst hämtas från Skatteverket. Årsinkomsten divideras sedan med tolv för att få fram en beräknad månadsinkomst. Denna siffra jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har lämnat till kommunen. Om dessa belopp inte är lika betyder det att avgiften har varit för hög eller för låg. Därefter görs en omräkning av avgiften för att få fram den avgift som skulle ha betalats. Belopp där mellanskillnaden är mindre än 600 kr för hela året faktureras eller återbetalas inte.

Vad har gått fel när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte har lämnat in en inkomstuppgift till kommunen eller att du har lämnat fel inkomstuppgift. En annan orsak är att förändringar i familjeförhållandena inte har anmälts till kommunen, till exempel om du har blivit sambo eller separerat. Avgiften beräknas på hushållets totala inkomster. Det innebär att den gemensamma inkomsten för personer som är gifta eller sambor ligger till grund för avgiften, även om den personen inte är vårdnadshavare till ditt barn.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att informera kommunen om rätt inkomst och familjeförhållanden.

Varför får jag en återbetalning?

Du får tillbaka pengar om det visar sig att din inkomst har varit lägre än den inkomstuppgift du har meddelat Laholms kommun. För avvikelser under 600 kr sker ingen återbetalning.

Jag ska få en återbetalning. Kan detta dras av på nästa faktura?

Nej. Av tekniska skäl kan vi inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga avgiften för förskola och fritidshem.

Varför kollar ni så långt tillbaka i tiden som 2021?

Det finns en fördröjning i de uppgifter som vi kan få tillgång till från Skatteverket. Skatteverkets uppgifter baseras på det du deklarerade i maj 2021. Det tar sedan tid innan den slutliga skatten är klar hos Skatteverket. Efter det behöver vi tid att kontrollera våra egna uppgifter.

Avgiften som du betalar till Laholms kommun är en preliminäravgift. Det innebär att vi beräknar avgiften utifrån de uppgifter du lämnat till Laholms kommun. Den slutliga avgiften fastställs dock i efterhand när skatten är klar för det kalenderår för vilket du har betalat preliminäravgiften.

Uppdateras inte mina inkomster automatiskt?

Nej. Vårdnadshavare ansvarar för att informera kommunen om de rätta inkomst- och familjeförhållandena. Detta för att säkerställa att hushållets avgift för förskola och fritidshem är korrekt.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Om ni bodde tillsammans under den aktuella perioden är ni båda ansvariga för att fakturan betalas.

Fakturan kan inte vara korrekt. Vad ska jag göra?

Eventuella synpunkter på fakturan ska göras inom 10 dagar från mottagandet av fakturan. Detta görs skriftligen via brev eller e-post. Uppge namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange fakturanummer, datum och belopp på fakturan som du hänvisar till. Ange vad du anser inte stämmer på fakturan.

Hur snabbt ska jag betala fakturan?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. En påminnelsefaktura skickas cirka en vecka efter förfallodagen. 25 dagar efter förfallodagen överlämnar kommunen fordran till Visma, som då tar över skulden för inkasso. När Visma tar över skulden tillkommer en avgift på 180 kr plus ränta.

Jag kan inte betala min faktura. Vart ska jag vända mig?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång finns det möjlighet att lägga upp en betalningsplan. Kontakta oss via telefon, brev eller e-post.

Questions and answers on fee check

Why is fee check conducted?

Laholm's municipality wants everyone to pay the correct fee. It is a matter of fairness and security that families are treated equally and pay a fee according to the rate applicable to their places at preschools and after-school centres. It is as important to pay back as to claim money.

Who has decided that the check should be done?

On 25 September 2019, the Child and Youth Committee decided to introduce fee checking for preschools and after-school centres. The fee check is annual and is carried out by comparing the taxable annual income from the Swedish Tax Agency (Skatteverket) with the income information submitted to the municipality.

How is the check done?

Information is collected from the Swedish Tax Agency regarding annual income. The annual income is then divided by twelve to produce an estimated monthly income. This figure is then compared with the income information provided to the municipality. If these amounts are not equal, it means that the fee has been too high or too low. A recalculation is then made of the fee to obtain the fee that should have been paid. Amounts where the difference is less than SEK 600 for the whole year is not invoiced or refunded.

What has gone wrong when I have to pay money back?

The most common error is that you have not submitted a current income statement to the municipality or that you have submitted a wrong income. Another reason is that changes in family conditions have not been submitted to the municipality, e.g. if you have become a common-law spouse or separated. The fee is calculated on the household's total income. This means that the joint income for people who are married or cohabitants is the basis for the fee, even if that person is not the parent of your child.

You as a parent are responsible for informing the municipality of the correct income and family conditions.

Why am I getting a refund?

You will get a refund if it turns out that you had lower incomes than the ones you submitted to Laholm's municipality. For deviations below SEK 600 on an annual basis, no refund is given.

I am getting a refund. Can this be deducted on the next invoice?

For technical reasons we can not link amounts from the fee check with the usual fee for preschools and after-school centres.

Why do you check as far back in time as 2021?

There is a delay in the data that we can get access to from the Swedish Tax Agency. The Swedish Tax Agency’s data are based on what you declared in May 2021. It then takes time before the final tax is completed at the Swedish Tax Agency. After that we need time to check our own data.

The fee that you pay to Laholm’s municipality is a preliminary fee. This means that we calculate the fee using the information you submitted to Laholm’s municipality. However, your final fee is determined retrospectively when the tax is completed for the calendar year for which you paid the preliminary fee.

Is my income not automatically updated?

No. Parents are responsible for informing the municipality of the correct income and family conditions. This is to ensure that the household's fee for preschool and after-school centre is correct.

We have separated. Who should pay the invoice?

If you lived together during the tear in question, you are both responsible for the invoice being paid.

The invoice cannot be correct. What do I do?

Any comments on the invoice should be made within 10 days of receipt of the invoice. This is done in writing by letter or email. State your name, personal identity number, address, telephone number and email address. State the invoice number, date, and amount on the invoice that you are referring to. Indicate what you believe is not correct on the invoice.

How fast should I pay the invoice?

The invoice must be paid within 30 days. A reminder invoice is sent approximately one week after the due date. 25 days after the due date, the municipality hands the claim over to Visma, which then takes over the debt for collection. When Visma takes over the debt, a fee of SEK 180 is added, plus interest.

I am unable to pay my invoice. Where should I turn?

If you cannot pay the full invoice at once, there is the option of setting up a payment plan. Contact us by phone, letter or email.

Kontaktuppgifter

Barnomsorg
Telefontid vardagar kl 11-12
0430-154 40
Avgiftskontroll
Telefontid tisdag - torsdag kl 13-14.30
0430-155 15

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan