Sök Kontakt

Regler och styrande dokument

Här finns kommunens författningssamling.

  • lokala föreskrifter
  • arbetsordningar och reglementen
  • taxor och avgifter
  • delegationsordningar
  • regler för kommunala bolag
  • interna föreskrifter

Lokala föreskrifter

1.1 Gångbanerenhållningsskyldighet för fastighetsinnehavare Pdf, 156.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1.2 Skydd av människors hälsa och miljö Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1.2 Bilaga Skydd av människors hälsa och miljö Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1.3 Allmänna lokala föreskrifter för Laholms kommun Pdf, 146.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1.3 Bilaga 1 Laholm Pdf, 139.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1.3 Bilaga 2 Mellbystrand Pdf, 73.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1.3 Bilaga 3 Skummeslövstrand Pdf, 50.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1.4 Renhållningsordning för Laholms kommun - föreskrifter för avfallshantering Pdf, 692 kB, öppnas i nytt fönster.

1.4b Renhållningsordning för Laholms kommun - Avfallsplan Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1.5 Torghandel Pdf, 143.6 kB.

1.5 Bilaga 1 Pdf, 328.9 kB.

1.5 Bilaga 2 Pdf, 704.5 kB.

Taxor och avgifter

2.1 Användning av offentlig plats Pdf, 132.4 kB.

2.2 Brandskyddskontroll Pdf, 6.8 kB, öppnas i nytt fönster.
2.2 Bilaga Brandskyddskontroll Pdf, 153.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2.3 Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak m.m. Pdf, 172.7 kB.

2.4 Avgifter för räddningstjänstens tjänster av servicekaraktär Pdf, 6.8 kB.
2.4 Bilaga Avgifter för räddingstjänstens tjänster av servicekaraktär Pdf, 208.8 kB.

2.5 Förskole- och fritidshemstaxa Pdf, 137.9 kB.

2.6 Plan- och bygglovstaxa Pdf, 79.4 kB.
2.6 Bilaga Plan- och bygglovstaxa Pdf, 385.5 kB.

2.7 Avgifter för måltidsservice inom äldre- och handikappomsorgservice Pdf, 84.7 kB.

2.8.1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 170.2 kB.
2.8.1 Bilaga A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 233 kB.
2.8.1 Bilaga B Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 928.4 kB.

2.8.2 Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Pdf, 88.6 kB.

2.8.3 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Pdf, 108.5 kB.

2.8.4 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Pdf, 125.7 kB.

2.9 Avgifter för vård och omsorg inom socialtjänsten Pdf, 174.1 kB.

2.10 Upplåtelse av lokaler och utrustning i Laholms Lärcentrum Pdf, 68.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2.11 Taxa för uttag av parkeringsavgifter Pdf, 455 kB, öppnas i nytt fönster.

2.12 Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Pdf, 113.6 kB, öppnas i nytt fönster.
2.12 Bilaga Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster.

2.13 Avfallstaxa Pdf, 352 kB.

2.14 Avgifter för sotning Pdf, 79.7 kB, öppnas i nytt fönster.
2.14 Bilaga Avgifter för sotning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

2.15 Avgift för cykelparkering i cykelgarage Pdf, 9.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2.16 Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar Pdf, 898.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2.17 Hyror och avgifter inom kultur och fritid Pdf, 324 kB.

2.18 Avgifter upplåtelse av skollokaler Pdf, 50.9 kB, öppnas i nytt fönster.
2.18 Bilaga Avgifter upplåtelse av skollokaler Pdf, 123.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2.19 Avgifter för avskrift eller kopia av allmän handling Pdf, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2.20 Avgift för omhändertagande av avlidna inom särskilda boendeformer Pdf, 12.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2.21 Avgift för ansökan om godkännande av fristående förskola och fristående friliggande fritidshem enligt skollagen Pdf, 96.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2.22 Avgifter för familjerådgivning Pdf, 125.7 kB.

2.23 Avgifter för färdtjänst Pdf, 144.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2.24 Avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan Pdf, 104.9 kB.

2.25 Hyror och avgifter Campus Laholm Pdf, 153.4 kB.

Arbetsordningar och reglementen

3.1 Kommunfullmäktige Pdf, 62.9 kB, öppnas i nytt fönster.

3.2 Kommunstyrelsen Pdf, 212.5 kB, öppnas i nytt fönster.

3.4 Jävsnämnden Pdf, 12.3 kB.

3.5 Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 179.6 kB.

3.6 Kultur- och folkhälsonämnden Pdf, 157.2 kB.

3.7 Kommunrevisionen Pdf, 90.5 kB, öppnas i nytt fönster.

3.8 Socialnämnden Pdf, 175.3 kB.

3.9 Utbildningsnämnden Pdf, 174.3 kB.

3.10 Krisledningsnämnden Pdf, 61.9 kB, öppnas i nytt fönster.

3.11 Valnämnden Pdf, 7.1 kB, öppnas i nytt fönster.

3.12 Reglemente för överförmyndarnämnden - Båstad, Halmstad, Hylte och Laholm Pdf, 239.2 kB.

3.13 Genomsam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Pdf, 172.6 kB, öppnas i nytt fönster.

3.14 Patientnämden Halland Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

3.15 Pensionärsrådet Pdf, 110.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3.16 Funktionsrättsrådet Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3.18 Inkallelseordning för ersättare i kommunens nämnder Pdf, 323.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordningar

4.1 Kommunstyrelsen Pdf, 389.9 kB.

4.2 Utbildningsnämnden Pdf, 917.2 kB, öppnas i nytt fönster.

4.3 Kultur- och folkhälsonämnden Pdf, 679.1 kB.

4.4 Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 1.1 MB.

4.6 Socialnämnden Pdf, 1019.2 kB.

4.7 Valnämnden Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.

4.8 Jävsnämnden Pdf, 837.1 kB.

Kommunala bolag

5.1 Bolagsordning för Kommunfastigheter i Laholm AB Pdf, 15.7 kB, öppnas i nytt fönster.

5.2 Ägardirektiv för Kommunfastigheter i Laholm AB Pdf, 76 kB, öppnas i nytt fönster.

5.4 Kommunassurans Syd Försäkrings AB Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

5.5 Bolagsordning för Laholmshem AB Pdf, 15.6 kB, öppnas i nytt fönster.

5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster.

5.8 Laholmsortens Företagshälsovårdcentral Pdf, 11.2 kB, öppnas i nytt fönster.

5.9 Laholmsortens företagshälsovårdcentral AB Pdf, 8.4 kB, öppnas i nytt fönster.

5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland Pdf, 14.7 kB, öppnas i nytt fönster.

5.11 Gemensamt ägardirektiv för laholms helägda bolag Pdf, 21.8 kB, öppnas i nytt fönster.

5.12 Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum Pdf, 9 kB, öppnas i nytt fönster.

5.13 Bolagsordning för Laholmsbuktens VA AB Pdf, 112.9 kB, öppnas i nytt fönster.

5.14 Ägardirektiv för Laholmsbuktens VA AB Pdf, 47.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vissa interna föreskrifter

6.1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun Pdf, 95.1 kB, öppnas i nytt fönster.

6.6 Finanspolicy Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster.

6.9 Regler för kommunalt partistöd Pdf, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster.

6.20 Placering av kommunens fonderade pensionsmedel Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.

6.21 Föreskrifter för placering av medel i donationsfonder förvaltade av Laholms kommun Pdf, 36.7 kB, öppnas i nytt fönster.

6.23 Konkurrensutsättning Pdf, 16.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Andra föreskrifter av betydelse för allmänheten

7.1 Bidrag till vänortsutbyte Pdf, 6.3 kB, öppnas i nytt fönster.

7.2 Parkeringsköp Pdf, 6.3 kB, öppnas i nytt fönster.

7.5 Bestämmelser om bidrag till enskild väghållning Pdf, 435 kB, öppnas i nytt fönster.

7.8 Bidrag till ideella föreningar Pdf, 170.7 kB, öppnas i nytt fönster.

7.9 Bidrag till allmäna samlingslokaler Pdf, 23.5 kB, öppnas i nytt fönster.

7.12 Bidrag till studieförbund Pdf, 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.

7.13 Kommunens tomtkö Pdf, 69.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7.14 Brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 17.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7.15 Reglemente för Laholms kommuns kulturpris Pdf, 84.9 kB, öppnas i nytt fönster.

7.16 Reglemente för Laholms kommuns miljöpris Pdf, 8.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7.17 Parkeringsöervakningsområde och felparkeringsavgift Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster.

7.18 Reglemente för pris till "Årets förening" Pdf, 45.3 kB.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan