Sök Kontakt


Naturvård

Naturvård ingår i den ekologiska och sociala dimensionen av Laholms kommuns hållbarhetsarbete och syftar till att skydda, bevara och återställa naturliga ekosystem. Genom att bevara den biologiska mångfalden och säkerställa ekosystemens funktioner kan naturvård bidra till att upprätthålla ekosystemtjänster och människors välbefinnande. Arbetet sker bland annat genom projekten LONA, LOVA, LEVA, vattenråd och kalkning.

Naturstig i Ränneslöv invigs.

Naturstig i Ränneslöv invigs.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv. Genom satsningen kan bidrag sökas för projekt som berör naturvård, friluftsliv, folkhälsa eller våtmark.

Bidrag som föreningar kan söka

LONA-bidraget är ett statligt bidrag som föreningar kan söka för att genomföra olika projekt som främjar biologisk mångfald. Bidraget syftar till att skydda och bevara vår natur och ge fler människor möjlighet att lära sig om, uppleva och engagera sig i naturen. Föreningar kan söka bidrag för allt från naturvandringar till åtgärder för att förbättra miljön och stärka den biologiska mångfalden i sin kommun.

LONA-bidraget kan täcka upp till 50% av projektets totala kostnad och det är möjligt att söka både mindre och större bidrag. LONA våtmark kan täcka upp till 90% av projektets totala kostnad.

Få hjälp med att söka LONA-bidrag

Kommunekolog Rebecka Thise är LONA-samordnare i kommunen och kan hjälpa till med att ansöka om bidraget. Om din förening vill göra en insats för att skydda vår natur och bevara biologisk mångfald, kan LONA-bidraget vara ett värdefullt stöd.

Kommunens arbete

För LONA-bidrag håller kommunen på att utöka naturreservatet Såghuslunden som ligger i östra Laholm. Dessutom inventerar vi invasiva arter. Kommunen tar även fram en grönplan som fungerar som ett planeringsverktyg för planering av kommunens gröna och blåa områden och dess värden (natur, djur, växter och vattendrag).

LONA - Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över naturreservatet Såghuslund

Bildande av naturreservat Såghuslund, Laholms kommun

Naturreservatet Såghuslund är ett viktigt och välanvänt tätortsnära naturområde i nära anslutning till Laholm centralort. Området är reservat sedan innan men växer nu och blir dubbelt så stort. Såghuslund föreslås bli naturreservat enligt 7 kap 4§ Miljöbalken. Syftet med naturreservatet Såghuslund är att bevara biologisk mångfald och att skydda och vårda värdefulla naturmiljöer och ekologiska processer utmed Lagan. Syftet med naturreservatet är även att stödja allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. Reservatshandlingarna är ute på samråd 22 april - 20 maj 2024.

Förslag till beslut Pdf, 414.1 kB.

Samråd information Pdf, 162.8 kB.

Skötselplan Pdf, 739.2 kB.

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljöer (LOVA)

Bidrag kan sökas för lokala åtgärder som förbättrar havs- och vattenmiljöer. Bidraget söks hos Länsstyrelsen och riktar sig till kommuner, föreningar och andra ideella sammanslutningar med syfte att stärka Sveriges miljömål "Levande sjöar och vattendrag" och "Ingen övergödning".

Genom LOVA-bidrag bekämpar kommunen den invasiva arten Sjögull i Lagan.

LOVA - Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Lokalt engagemang för vatten (LEVA)

LEVA-Halland 2023-2050 är en del av en riksomfattande satsning inom LOVA, lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljöer, för att bekämpa övergödning i sjöar och vattendrag. Det är ett samarbete mellan myndigheter och organisationer, där flera halländska kommuner medverkar, men Hushållningssällskapet i Halland är drivande. För Laholms kommun drivs projektet av åtgärdssamordnare Kalle Ström Töttrup från Hushållningssällskapet Halland.

Projektet syftar till att, tillsammans med markägare, identifiera gårdsspecifika lösningar som ska fånga upp fosfor och kväve. Projektet fokuserar på vattenbaserade lösningar som multifunktionella våtmarker och fosfordammar, men vi arbetar också med åtgärder som rätt gödselhantering och skyddszoner mot vattendrag på gårdsplanen. Inom projektet erbjuds kostnadsfri rådgivning och stöd i att planera och genomföra åtgärder samt att navigera den administrativa och byråkratiska delen.

Hushållningssällskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få mer information eller boka ett gårdsbesök mejla Kalle.

Kalle Ström

kalle.strom-tottrup@hushallningssallskapet.se

Anlagd våtmark.

Anlagd våtmark som berikar miljön i jordbrukslandskapet.

Kalkning

Laholms kommun kalkar vattendragen Stensån, Smedjeån, Hultån, Lillån, Blankan och Genevadsån, samt Kyrkmossedammen. Totalt sprids cirka 1700 ton kalk per år i vattendragen. En stor del av kostnaden täcks av stadsbidrag. Kalkningen sker antingen med båt eller helikopter beroende på hur känslig sjön eller våtmarken är. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kalkningen som leder till rikare växt- och djurliv och har gjort det möjligt för fiskarter att överleva och återkomma.

 

lax, öring, dagslända, flodpärlsmussla, igel

Bilden visar djur som påverkas av kalkning på så sätt att livet kan fortsätta som vanligt. Lax, öring och mört är försurningskänsliga och likaså musslor och snäckor. Många insekter försvinner om man inte kalkar och då försvinner även fåglar och andra djurs förda.

Vattenråd

Vattenråd är en viktig samverkansform som främjar hållbar förvaltning av vattenresurser. Det genom att engagera lokala intressenter och samla in kunskap och erfarenheter på lokal nivå.

Vattenråden spelar en betydande roll för att implementera mål och principer som har fastställts i EU:s Vattendirektiv. Vattenråd är samarbetsorgan som samlar olika intressenter, såsom kommuner, industrier, jordbrukare, miljöorganisationer och allmänheten, för att diskutera och samarbeta kring vattenrelaterade frågor på lokal nivå. Dessa råd fungerar som plattformar för kunskapsutbyte, dialog och samordning av åtgärder som ska främja hållbar förvaltning av vattenresurser.

Kommunens vattenråd

I Laholms kommun finns tre vattenråd:

  • Genevadsåns vattenråd,
  • Lagans vattenråd och
  • Stensåns vattenråd.

Stensåns vattenråd har drivit många vattenvårdade projekt för att främja hotande arter.

Här ses en restaurerad sträcka längs Stensån som är både inbjudande för människor och djur.

Här ser du en restaurerad sträcka längs Stensån som är både inbjudande för människor och djur.

Kontakta kommunens ekolog

Rebecka Thise

rebecka.thise@laholm.se

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: