Sök Kontakt

Översiktsplan

Här börjar innehållet.

Översiktsplan

Kommunens översiktsplan omfattar hela kommunens yta. Planen ska ge en vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen är ett strategiskt dokument som anger riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Framtidsplan 2030 gäller fram till dess att Översiktsplan 2050 är klar.